Download PDF

Hoe te werken aan diversiteit in de klas

Het aanpakken van de diversiteit van leerlingen wordt nog steeds beschouwd als een van de belangrijkste uitdagingen in het onderwijssysteem. Een schoolcultuur waarin mensen diversiteit in de klas omarmen kan een positief effect hebben op de hele schoolgemeenschap. Wanneer dit gebeurt, creëert de school een veilige, ondersteunende en behulpzame omgeving voor leerlingen, gezinnen en personeel. Dit stelt leerlingen op zijn beurt in staat om academisch en sociaal te ontwikkelen.

In een steeds meer gefragmenteerde samenleving is de vaardigheid om contact te leggen met vrienden, collega’s, familie en buren met verschillende achtergronden en vaardigheden een belangrijk verschil. Diversiteit verbetert vaardigheden en competenties zoals kritisch denken, bouwt empathie op en moedigt leerlingen aan anders te denken. Als je manieren wilt ontwikkelen om diversiteit in de klas te stimuleren, dan is deze functie voor jou. Diversiteit is alles wat mensen van elkaar doet verschillen. Dit omvat vele factoren: ras, etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, sociaal-economische status, vaardigheden, leeftijd, religieuze overtuiging of politieke overtuiging, om een paar van de meest prominente factoren te noemen. De combinatie van deze en andere factoren maakt ieder van ons uniek.

Diversiteit in de klas zorgt voor een betere ontwikkeling van het kritisch denken. Wanneer een leerling praat met iemand anders, is de kans groter dat de standpunten van anderen in overweging worden genomen.

Uiteindelijk beginnen leerlingen nuances te begrijpen over onderwerpen waar ze niet eerder over hadden nagedacht. Leerlingen uitdagen om na te denken over verschillende perspectieven kan hen ook leren hoe ze op sociaal vlak met hun medeleerlingen moeten omgaan en kan hen vaardigheden bijbrengen die ze de rest van hun leven zullen gebruiken.

Dit punt sluit nauw aan bij de denkwijze van veel leraren die leerlingen voorbereiden om betere mensen te zijn voor de wereld van morgen en hen voorbereiden op een onzekere en onbekende toekomst.

 • Help leerlingen om zich gerepresenteerd en geïncludeerd te voelen

  Wanneer scholen een inclusieve en responsieve aanpak ten aanzien van diversiteit hanteren is de kans groter dat leerlingen hun identiteit vertegenwoordigd zien in het lesmateriaal of in andere leerlingen. Wanneer diversiteit geen prioriteit is en deze leerlingen zich niet opgenomen voelen in de klas, is de kans groter dat ze niet deelnemen, zich terughoudender opstellen en zich minderwaardig voelen ten opzichte van hun medeleerlingen.

 • Herbeoordeel het gebruikte lesmateriaal

  Bekijk uw lesmateriaal kritisch en zoek naar manieren om de diversiteit te vergroten. Kijk of er meerdere focussen betrokken worden en er rekening gehouden wordt met verschillende perspectieven Diversiteit in focus en perspectief draagt er aan bij dat meerdere leerlingen zich vertegenwoordigd voelen. Het is een kleine investering om leerlingen te vragen waarom verschillende perspectieven niet aan bod komen en hen uit te dagen hierover kritisch na te denken.
 • Ken je leerlingen

  Elke leerling in uw school is uniek. Als leerkracht kun je van dit feit profiteren om een cultuur van rijke en diverse inclusiviteit op te bouwen. Enkele productieve opties zouden kunnen zijn om aan het begin van een vak een quiz af te nemen over hun achtergrond en interesses en leerlingen te laten zien dat ze met je kunnen komen praten wanneer ze maar willen. Je leerlingen kennen helpt je hun sterke en zwakke punten te begrijpen, zodat je beter in staat bent een veilige leeromgeving te creëren waarin iedereen zich fijn voelt.
 • Wees niet bang om ongelijkheid aan te pakken

  Een essentieel element is het creëren van een veilige ruimte voor leerlingen en leerkrachten om te praten over hoe discriminatie hen persoonlijk, in de klas en in de school beïnvloeden. Hoe meer over diversiteit wordt gesproken op school, tijdens afdelingsvergaderingen en in de lessen, hoe gemakkelijker het voor alle leerkrachten wordt om over diversiteit te praten en diversiteit te vergroten. Onmiddellijk en doeltreffend reageren op ongepaste opmerkingen of handelingen helpt om een grens te trekken, zodat leerlingen niet worden meegetrokken door anderen die geen goed rolmodel zijn. Taalgebruik dat positiviteit bevordert en bestaande stereotypen niet versterkt, is essentieel.
banderita CEE

The BRIGHTER FUTURE project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.